KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE GENEL AYDINLATMA METNİ

YM Sağlık Turizm Teknoloji ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ya da “KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu özenle hareket etmektedir. Şirketimiz, kişisel verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımının temeline insana verdiği değeri koymaktadır.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Tüzel kişiye ait bilgiler kişisel veri niteliğini taşımadığından 6698 sayılı KVKK kapsamında korunmamaktadır.

Özel nitelikli kişisel veri, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade etmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri Sorumlusu

İşbu politika ve aydınlatma, 6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla YM Sağlık Turizm Teknoloji ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

İnternet sitesinde ilan edilme sebebi kişisel veri süreçlerine ilişkin şirketimiz işlemleri hakkında şeffaf bilgilendirme sağlanmasıdır. Şirketimiz iş ve işlemlerini yürütürken süreç bazlı, spesifik aydınlatma metinlerini kullanmakta olup işbu aydınlatma metni ile genel çerçeve hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Adres                          : Barbaros Mahallesi Barbaros Cadde No: 225/1 Ataşehir İstanbul

Telefon                       : +90 5413450722

E posta                        :[email protected]

Ticaret Sicil No          : 291494-5

MERSİS No               : 0981140767700001

Şirketimiz aşağıdaki kategorilerde veri işleme faaliyetinde bulunur:

Kişisel VeriKimlikİletişimÖzlükHukuki işlemHasta işlem Fiziksel mekân güvenliğiİşlem güvenliğiFinansPazarlamaMesleki deneyimGörsel ve işitsel kayıtlar
Özel Nitelikli Kişisel VeriSağlık BilgileriCeza Mahkûmiyeti ve Güvenlik TedbirleriSendika Üyeliği

Kişisel verileri işlenen kişiler aşağıdaki gibidir:

KimlikÇalışan AdayıÇalışanTedarikçi ÇalışanıTedarikçi YetkilisiHastaPotansiyel HastaHasta Yakını
İletişimÇalışan AdayıÇalışanHissedar/OrtakTedarikçi ÇalışanıTedarikçi YetkilisiHastaPotansiyel HastaHasta Yakını
ÖzlükÇalışan AdayıÇalışan
Hukuki İşlemÇalışan
Hasta İşlemPotansiyel HastaHasta Yakını
Fiziksel Mekan GüvenliğiÇalışan AdayıÇalışanPotansiyel HastaTedarikçi ÇalışanıTedarikçi YetkilisiHastaHasta Yakını
İşlem GüvenliğiÇalışan
FinansÇalışanTedarikçi YetkilisiHasta
Mesleki DeneyimÇalışan AdayıÇalışan
PazarlamaPotansiyel HastaHastaWeb Sitesi Ziyaretçileri
Görsel Ve İşitsel KayıtlarÇalışanHastaPotansiyel Hasta
Sağlık BilgileriÇalışanHasta
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik TedbirleriÇalışan

Şirketimiz anılan kişisel verileri şu amaçlarla işlemektedir:

KimlikBilgi Güvenliği Süreçlerinin YürütülmesiÇalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin YürütülmesiÇalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine GetirilmesiFaaliyetlerin Mevzuata Uygun YürütülmesiFinans ve Muhasebe İşlerinin YürütülmesiGörevlendirme Süreçlerinin YürütülmesiHukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesiİç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesiİletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesiİnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanmasıİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimiİş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin YürütülmesiMal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin YürütülmesiMal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin YürütülmesiMal / Hizmet Satış Süreçlerinin YürütülmesiMüşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin YürütülmesiSaklama ve Arşiv Faaliyetlerinin YürütülmesiSözleşme Süreçlerinin YürütülmesiTalep / Şikayetlerin TakibiTedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin YürütülmesiYetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi VerilmesiYönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişimBilgi Güvenliği Süreçlerinin YürütülmesiÇalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin YürütülmesiÇalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine GetirilmesiErişim Yetkilerinin YürütülmesiFaaliyetlerin Mevzuata Uygun YürütülmesiFinans ve Muhasebe İşlerinin YürütülmesiGörevlendirme Süreçlerinin YürütülmesiHukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesiİç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesiİletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesiİnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanmasıİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / DenetimiMal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin YürütülmesiMal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin YürütülmesiMal / Hizmet Satış Süreçlerinin YürütülmesiMüşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin YürütülmesiSaklama ve Arşiv Faaliyetlerinin YürütülmesiSözleşme Süreçlerinin YürütülmesiTalep / Şikayetlerin TakibiTedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin YürütülmesiYetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi VerilmesiYönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
ÖzlükÇalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin YürütülmesiÇalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin YürütülmesiÇalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine GetirilmesiÇalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin YürütülmesiFaaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesiİnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanmasıİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / DenetimiSaklama ve Arşiv Faaliyetlerinin YürütülmesiSözleşme Süreçlerinin YürütülmesiYetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Hukuki İşlemÇalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine GetirilmesiFaaliyetlerin Mevzuata Uygun YürütülmesiHukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesiİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / DenetimiSaklama ve Arşiv Faaliyetlerinin YürütülmesiYetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Hasta İşlemFaaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesiİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / DenetimiMal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin YürütülmesiMal / Hizmet Satış Süreçlerinin YürütülmesiMüşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin YürütülmesiSözleşme Süreçlerinin YürütülmesiYetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi VerilmesiYönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi  
Fiziksel Mekân GüvenliğiÇalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine GetirilmesiFaaliyetlerin Mevzuata Uygun YürütülmesiFiziksel Mekân Güvenliğinin Teminiİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / DenetimiTaşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin TeminiVeri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin TeminiYetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İşlem GüvenliğiÇalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine GetirilmesiErişim Yetkilerinin YürütülmesiFaaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesiİç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesiİletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesiİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimiİş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin YürütülmesiVeri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin TeminiYetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi VerilmesiYönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
FinansÇalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine GetirilmesiFaaliyetlerin Mevzuata Uygun YürütülmesiFinans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesiİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / DenetimiMal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin YürütülmesiMal / Hizmet Satış Süreçlerinin YürütülmesiSözleşme Süreçlerinin YürütülmesiYetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Mesleki DeneyimÇalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin YürütülmesiÇalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin YürütülmesiÇalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine GetirilmesiFaaliyetlerin Mevzuata Uygun YürütülmesiGörevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesiİnsan Kaynakları Süreçlerinin PlanlanmasıSaklama ve Arşiv Faaliyetlerinin YürütülmesiSözleşme Süreçlerinin YürütülmesiYetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Pazarlamaİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / DenetimiHizmet Satış Süreçlerinin YürütülmesiPazarlama Analiz Çalışmalarının YürütülmesiHizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Görsel ve İşitsel KayıtlarÇalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine GetirilmesiFaaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesiİnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanmasıİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / DenetimiSaklama ve Arşiv Faaliyetlerinin YürütülmesiSözleşme Süreçlerinin YürütülmesiYetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Sağlık BilgileriÇalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine GetirilmesiÇalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin YürütülmesiFaaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesiİnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanmasıİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / DenetimiMal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin YürütülmesiMal / Hizmet Satış Süreçlerinin YürütülmesiSaklama ve Arşiv Faaliyetlerinin YürütülmesiSözleşme Süreçlerinin YürütülmesiTalep / Şikayetlerin TakibiYetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik TedbirleriÇalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine GetirilmesiFaaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesiİnsan Kaynakları Süreçlerinin PlanlanmasıSaklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin YürütülmesiSözleşme Süreçlerinin YürütülmesiYetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Aktarılan Kişisel Veriler ve Aktarım Amaçları

Yukarıda işlendiği belirtilen kişisel veriler, yine yukarıda belirtilen işlenme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla ve yetkili kişi/kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yurt içinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, hizmet aldığımız özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz fiziki ve/veya elektronik ortamda bulunan formlar, sözleşmeler aracılığıyla toplanmaktadır. Ayrıca şirket içinde yer alan güvenlik kameraları ile güvenlik kamerası kayıtları, şirket whatsapp hattımız aracılığı ile de şirketimize ilettiğiniz fotoğraf-ses-video kayıtları toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve özel nitelikli kişisel veriler bakımından açık rızanızdır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili kişi (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) olarak Kanunun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız şunlardır:

•Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

•Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme (Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde) ,

•Düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta, gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi:

  • Yukarıda yazılı adresimize bizzat yazılı olarak teslim edebilir,
  • Noter kanalıyla gönderebilir,
  • Konu kısmına “KVKK Başvuru” yazarak [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Menü